Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Babit Rioolrenovatie bv
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82233381.


Artikel 1 Toepasselijkheid.

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: • “Babit Rioolrenovatie”: Babit Rioolrenovatie bv, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 82233381 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap; • “dienst” of “diensten”: door Babit Rioolrenovatie aangeboden dan wel geleverde diensten in de ruimste zin des woords, bestaande uit het renoveren van inpandige leidingen dan wel daarmee verband houdende of daaruit direct voortvloeiende werkzaamheden; • “Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een opdracht aan Babit Rioolrenovatie verstrekt tot levering van diensten. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Babit Rioolrenovatie gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. 1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Babit Rioolrenovatie schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Babit Rioolrenovatie zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte wordt vermeld. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk. 2.2 Babit Rioolrenovatie is pas gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. 2.3 Onjuistheden in de op-drachtbevestiging van Babit Rioolrenovatie dienen binnen 2 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Babit Riool-renovatie te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is. 2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Babit Rioolrenovatie alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd. 2.5 Babit Rioolrenovatie heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen. 2.6 Babit Rioolrenovatie bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Opdrachtgever. Rioolrenovatie/Algemene voorwaarden Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn versterkt aan, en te zijn aanvaard door Babit Rioolrenovatie. 2.7 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.


Artikel 3 Gegevens en vrijwaring.

3.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Babit Rioolrenovatie verstrekte gegevens en informatie. Babit Rioolrenovatie is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken. 3.2 Babit Rioolrenovatie is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door Babit Rioolrenovatie verlangde gegevens en informatie heeft versterkt. 3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Babit Rioolrenovatie staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Babit Rioolrenovatie daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 3.4 Indien en voor zover Babit Rioolrenovatie direct of indirect schade lijdt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist zijn, is Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan Babit Rioolrenovatie te vergoeden. 3.5 De Opdrachtgever zal Babit Rioolrenovatie evenals medewerkers van Babit Rioolrenovatie vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Babit Rioolrenovatie daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens of in-formatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 3.6 De Opdrachtgever vrijwaart Babit Rioolrenovatie te allen tijde tegen aanspraken gebaseerd op artikel 7:658 BW en tegen vergoedingen van schade aan de persoonlijke eigendommen van de al dan niet gedetacheerde medewerker van Babit Rioolrenovatie en/of door Babit Rioolrenovatie ingeschakelde derden. De Opdrachtgever is verplicht tot het onderhouden van en toezien op veilige werkomstandigheden.


Artikel 4 Videobeelden, foto’s, rapporten, programma van eisen etc.

4.1 Videobeelden, foto’s, rapporten, programma van eisen, plan van aanpak, tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van het programma van eisen, plan van aanpak of de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische omschrijving, c.q. het bestek. Indien zowel een Rioolrenovatie/Algemene voorwaarden technische omschrijving als een bestek voorhanden zijn, prevaleert het bestek. 4.2 Videobeelden, foto’s, rapporten, programma van eisen, plan van aanpak, tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en die door Babit Rioolrenovatie zijn vervaardigd of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Babit Rioolrenovatie. 4.3 Indien de voormelde videobeelden, foto’s, rapporten, programma van eisen, plan van aanpak, tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen door Babit Rioolrenovatie of in haar opdracht zijn vervaardigd in het kader van een door Babit Rioolrenovatie gedane offerte en de opdracht niet aan Babit Rioolrenovatie wordt verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing van de offerte door Opdrachtgever, kosteloos aan Babit Rioolrenovatie te worden teruggezonden. 4.4 Indien de opdracht niet wordt verstrekt aan Babit Rioolrenovatie is Babit Rioolrenovatie gerechtigd de ten behoeve en in verband met de offerte gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 5 Intellectuele eigendom.

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Babit Rioolrenovatie ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt komen toe aan Babit Rioolrenovatie. De Opdrachtgever zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Babit Rioolrenovatie maken.


Artikel 6 Prijzen.

6.1 Door Babit Rioolrenovatie opgegeven of met Babit Rioolrenovatie overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn exclusief stort- en/of verwerkingskosten, btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen. 6.2 De prijsvorming is mede gebaseerd op uitvoering op normale werkdagen en op normale werktijden (van 7.30-16.30 uur minus 1 uur pauze), waarbij de uren in rekening gebracht worden vanaf (start werkzaamheden) en tot aan (einde werkzaamheden) het bedrijfsterrein van Babit Rioolrenovatie. Ook wachturen zullen in rekening gebracht worden. Dit zal veelal bij separate factuur geschieden. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van Babit Rioolrenovatie prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing plaatsvinden, waarbij opdrachtgever terstond door Babit Rioolrenovatie wordt geïnformeerd. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering worden deze kosten door Babit Rioolrenovatie doorberekend. 6.3 Indien een werknemer van Babit Rioolrenovatie meer dan 8 uur op 1 dag werkzaamheden verricht in het kader van door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten, gelden de meer gewerkte uren als overuren. Voor overuren gelden de navolgende toeslagen: • Overuren op normale werkdagen tot 0.00 uur: 50% • Overuren op normale werkdagen na 0.00 uur en op zon- en feestdagen: 100% Dit artikel geldt eveneens voor ter beschikking gesteld materieel. 6.4 Indien Babit Rioolrenovatie bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. 6.5 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Babit Rioolrenovatie van derden betrokken), en/of de situatie als omschreven in het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek wijzigen, is Babit Rioolrenovatie gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 6.6 Facturering van de totale opdrachtsom vindt in delen plaats: • 25% bij opdracht; • 70% naar rato uitvoering opdracht; • 5 % bij oplevering.


Artikel 7 Faciliteiten.

7.1 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd beschikt over de door de aldaar werkzame werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever zal er onder andere voor zorgen dat Babit Rioolrenovatie beschikt over water en elektriciteit. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de faciliteiten. 7.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem te verstrekken faciliteiten voldoen aan de voorschriften zoals die op dat moment daarop van toepassing zijn. 7.3 Indien werkzaamheden dienen te worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werknemers van Babit Rioolrenovatie en van de door haar bij de uitvoering daarvan betrokken derden steeds op het overeengekomen tijdstip ongehinderde vrije toegang hebben tot deze locatie. De Opdrachtgever dient er daarbij onder andere voor te zorgen dat Babit Rioolrenovatie tijdig en kosteloos kan beschikken over voldoende gelegenheid voor vrije aan- en afvoermogelijkheden en gelegenheid voor plaatsing van het benodigde materieel. 7.4 Indien zaken van Babit Rioolrenovatie of door haar ingeschakelde derden worden opgeslagen of gestald op de locatie van de Opdrachtgever of op een door hem daartoe aangewezen plaats, dan dient de Opdrachtgever daarover als goed huisvader te waken en al hetgeen te doen en na te laten dat van hem in dat verband redelijkerwijs verwacht mag worden. Zo dient de Opdrachtgever er in dat geval onder andere voor te zorgen en ervoor in te staan dat deze locatie afdoende beveiligd is – en dat deze zo nodig wordt bewaakt – tegen vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang etc. Indien de Opdrachtgever daar niet in afdoende mate voor zorgt, dan kan Babit Rioolrenovatie daar zelf maatregelen toe nemen. Babit Rioolrenovatie is daartoe nimmer gehouden. Het vervullen van deze verplichting blijft dus steeds de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien Babit Rioolrenovatie daar zelf toe overgaat, dan komen de kosten daarvoor integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Het risico van vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang etc., blijft ook in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever. 7.5 Voorts dient de Opdrachtgever erop toe te zien dat deze plaats(en) niet kunnen en/of zullen worden betreden door niet direct bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden, daaronder begrepen kinderen en/of dieren. 7.6 De Opdrachtgever dient er zich van te onthouden om wijzigingen aan te brengen in de door Babit Rioolrenovatie of derden uitgevoerde werkzaamheden, hoe ook genaamd. 7.7 Indien er als gevolg van de niet naleving van het bepaalde in dit artikel direct of indirect schade, hoe ook genaamd, mocht ontstaan, dan komt zulks integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever, althans niet voor rekening en risico van Babit Rioolrenovatie of de door Babit Rioolrenovatie bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden.


Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever.

8.1 De Opdrachtgever is verplicht de terreinen, met daarop staande opstallen, in een zodanige staat aan Babit Rioolrenovatie ter beschikking te stellen, dat Babit Rioolrenovatie de diensten op een verantwoorde wijze kan uitoefenen, alsmede dat het materieel van Babit Rioolrenovatie en de door of namens Babit Rioolrenovatie voor deze diensten ingezette personen, op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet. De Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat alle ruimte waar of van waaruit werkzaamheden verricht dienen te worden vrij toegankelijk zijn voor Babit Rioolrenovatie, ook indien dit de eigendom van derden betreft. 8.2 Onder de onder 8.1 genoemde verplichtingen, vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het voorafgaand schriftelijk informeren door Opdrachtgever van Babit Rioolrenovatie over de aanwezigheid en de ligging van funderingen, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen, en overige aanwezige obstakels, belemmeringen en risico’s, en deze te voorzien van een duidelijke markering. Opdrachtgever staat daarnaast in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de door hem aan Babit Rioolrenovatie verstrekte informatie. 8.3 De Opdrachtgever dient er, op eigen kosten van Opdrachtgever, voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn en dat deze geldig blijven. Babit Rioolrenovatie zal de aanwezigheid daarvan niet controleren. 8.4 Indien Opdrachtgever de onder 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde verplichtingen niet op het tussen partijen overeengekomen tijdstip nakomt, dan is Babit Rioolrenovatie gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde van Babit Rioolrenovatie, daaronder begrepen de vertragingsschade, komt in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever. Voorts zal het in dat geval afhankelijk zijn van de planning van Babit Rioolrenovatie, wanneer de uitvoering van de (herstel)werkzaamheden wel zal kunnen gaan plaatsvinden. 8.5 Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever dan is Babit Rioolrenovatie daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de aard en de omvang van de schade.


Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst.

9.1 De verplichting van Babit Rioolrenovatie tot juiste uitvoering van de overeenkomst, beperkt zich tot het renoveren van de leidingen met gebruikmaking van de overeengekomen methode en voor zover de staat, kwaliteit en diameter van de leidingen dit toelaat. Voor zover de staat, kwaliteit en/of diameter van de leidingen tot gevolg hebben dat Babit Rioolrenovatie de werkzaamheden voor bepaalde delen van de leidingen dan wel het leidingen-netwerk niet kan uitvoeren, leidt dit niet tot vermindering van de overeengekomen opdrachtsom. 9.2 Babit Rioolrenovatie is gerechtigd om, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen van de overeengekomen diensten noodzakelijk zijn teneinde de uitvoering van de overeenkomst correct te laten plaatsvinden, naar eigen inzicht de uitvoering van de overeenkomst in die zin te wijzigen, mits ook de gewijzigde diensten voldoen aan de vigerende wetten en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat kan worden gegarandeerd door Babit Rioolrenovatie. 9.3 Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke of toxische stoffen wordt geconstateerd of vermoed aanwezig te zijn, is Babit Rioolrenovatie gerechtigd om deze stoffen op kosten van de Opdrachtgever te laten verwijderen dan wel onderzoeken. Babit Rioolrenovatie is niet aansprakelijk voor de als gevolg daarvan ontstane vertraging of stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden, schade of gemaakte kosten. Opdrachtgever vrijwaart Babit Riool-renovatie tegen alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtgever is jegens Babit Rioolrenovatie aansprakelijk voor alle door Babit Rioolrenovatie geleden en te lijden schade en gemaakte en te maken kosten als gevolg van de ontstane vertraging of stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden wegens de aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke of toxische stoffen en zal deze schade en kosten aan Babit Rioolrenovatie vergoeden. 9.4 Babit Rioolrenovatie maakt dagrapporten op en dient deze in bij de Opdrachtgever. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van: • wijzigingen in de opdracht; • de gewerkte uren; • de verwerking van bouwstoffen en materialen; • de aan- en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen; • opneming goedkeuring en oplevering van het werk; en • eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk. 9.5 Indien het dagrapport door de Opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigd hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de Opdrachtgever afgetekende opdracht bon. 9.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 10 dagen na indiening van het dagrapport schriftelijk aan Babit Riool-renovatie heeft medegedeeld dat dit onjuistheden bevat, geldt het in het dagrapport vermelde als juist.


Artikel 10 Levering.

10.1 De door Babit Rioolrenovatie opgegeven en de met haar overeengekomen termijnen en/of levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Babit Rioolrenovatie niet tot schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Babit Rioolrenovatie niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Babit Rioolrenovatie is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 10.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Babit Rioolrenovatie benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Babit Rioolrenovatie benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 10.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Babit Rioolrenovatie ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 10.4 Babit Rioolrenovatie is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. 10.5 Een opdracht wordt als afgerond dan wel opgeleverd beschouwd vanaf het moment dat Babit Rioolrenovatie de Opdrachtgever bericht heeft dat de werkzaamheden zijn afgerond en er tijdens de door Babit Rioolrenovatie uitgevoerde na-inspectie geen bijzonderheden zijn geconstateerd. 10.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan Babit Riool-renovatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 11 Overmacht.

11.1 Indien Babit Rioolrenovatie door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 11.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel of directie, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, onwerkbare temperaturen (< 5°C en > 25 °C) en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Babit Rioolrenovatie afhankelijk is. 11.3 Indien sprake is van een overmacht situatie is Babit Rioolrenovatie bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 11.4 Indien Babit Rioolrenovatie bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12 Garantie en klachten.

12.1 Babit Rioolrenovatie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst mag verwachten. Babit Rioolrenovatie zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de Opdrachtgever overeengekomen doelstelling(en) te realiseren. Babit Rioolrenovatie kan echter niet instaan voor het bereiken van die doelstelling(en). 12.2 Indien een door Babit Rioolrenovatie geleverde dienst onvolledig of ondeugdelijk zou zijn, dan zal zij de betrokken dienst opnieuw leveren dan wel een redelijke prijskorting toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Babit Rioolrenovatie. 12.3 De Opdrachtgever dient de geleverde diensten terstond na levering door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. 12.4 De Opdrachtgever dient eventuele klachten over diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst die hij tijdens de inspectie ontdekt of had horen te ontdekken onmiddellijk aan Babit Rioolrenovatie te melden. Voor alle overige klachten geldt dat de Opdrachtgever deze binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk bij Babit Rioolrenovatie dient in te dienen. Bij gebreke van tijdige reclame/klagen vervalt elke aanspraak jegens Babit Rioolrenovatie. 12.5 Indien de Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht Babit Rioolrenovatie de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding. 12.6 Ieder recht op garantie of reclame vervalt in geval van het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig of achterstallig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, zaken of factoren die geen deel uitmaken van de door Babit Rioolrenovatie aanvaarde opdracht, weersinvloeden of andere externe oorzaken, werkzaamheden en wijzigingen door derden, door Babit Rioolrenovatie verstrekte adviezen, door de Opdrachtgever aangeleverde zaken en door Babit Rioolrenovatie van derden betrokken zaken, voor zover deze derden geen garantie aan Babit Rioolrenovatie hebben verstrekt, gebreken door externe factoren en/of van buiten komend onheil, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Babit Rioolrenovatie niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 12.7 Na constatering van een tekortkoming in een dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik van het gereinigde object daaronder uitdrukkelijk begrepen. 12.8 De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Babit Riool-renovatie binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Babit Rioolrenovatie mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 12.9 Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.


Artikel 13 Advisering.

13.1 Babit Rioolrenovatie streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door Babit Rioolrenovatie gegeven adviezen evenals alle door Babit Rioolrenovatie verstrekte opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door Babit Riool-renovatie verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie. 13.2 De door Babit Rioolrenovatie uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen. 13.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Babit Rioolrenovatie is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van Babit Rioolrenovatie openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. 13.4 De Opdrachtgever zal alle adviezen, offertes en andere door Babit Rioolrenovatie verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de adviezen, offertes en/of andere informatie is bestemd. 13.5 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Babit Rioolrenovatie, voortvloeiende uit de in 13.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is Babit Rioolrenovatie niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Babit Riool-renovatie tegen alle aanspraken van derden ter zake.


Artikel 14 Betaling.

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Babit Rioolrenovatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven. 14.2 Babit Rioolrenovatie heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 14.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling, over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. 14.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van EUR 40,-. 14.5 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Babit Rioolrenovatie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 14.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 14.7 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Babit Rioolrenovatie is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Babit Riool-renovatie schuldig is/zijn.


Artikel 15 Pandrecht en retentierecht.

15.1 Babit Rioolrenovatie heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten, die Babit Rioolrenovatie uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. Babit Riool-renovatie heeft het pandrecht en retentierecht jegens eenieder die afgifte van de zaken of documenten verlangt. 15.2 Babit Rioolrenovatie kan de in 15.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan Babit Rioolrenovatie verschuldigd is.


Artikel 16 Annulering.

16.1 De Opdrachtgever mag een gegeven opdracht niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Babit Rioolrenovatie en de winstderving door Babit Rioolrenovatie, te vermeerderen met BTW, aan Babit Riool-renovatie te vergoeden.


Artikel 17 Aansprakelijkheid.

17.1 Buiten het bepaalde in artikel 12 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Babit Rioolrenovatie wegens gebreken in of met betrekking tot de door Babit Rioolrenovatie geleverde diensten. Babit Rioolrenovatie is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen ge-volgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.)en opzichtschade (schade aan objecten of andere zaken waaraan wordt gewerkt of die zich in de nabijheid daarvan bevinden dan wel aan de gebouwen waarin de werkzaamheden plaatsvinden of aan zich in die gebouwen bevindende zaken), en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Babit Rioolrenovatie. 17.2 Babit Rioolrenovatie is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen. 17.3 Babit Rioolrenovatie is niet aansprakelijk voor door haar aan de Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. 17.4 In alle gevallen waarin Babit Rioolrenovatie gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuur-waarde (exclusief btw) van de geleverde diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de (bedrijf)aansprakelijkheidsverzekering van Babit Rioolrenovatie, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. 17.5 Iedere vordering op Babit Rioolrenovatie, tenzij deze door Babit Rioolrenovatie is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 17.6 Indien Babit Rioolrenovatie op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Babit Rioolrenovatie niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.


Artikel 18 Non-concurrentie.

18.1 Het is de werknemers van Babit Rioolrenovatie verboden om buiten Babit Rioolrenovatie om werkzaamheden voor derden te verrichten. 18.2 De Opdrachtgever zal geen opdracht geven aan de werknemers van Babit Rioolrenovatie, aan of de door Babit Rioolrenovatie bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden of aan het personeel van Babit Rioolrenovatie, ten einde buiten Babit Rioolrenovatie om rechtstreeks werkzaamheden door hen uit te laten voeren. 18.3 Evenmin zal de Opdrachtgever ingaan op een verzoek van een werknemer van Babit Rioolrenovatie of van een door Babit Rioolrenovatie bij de uitvoering betrokken derde om buiten Babit Rioolrenovatie om werkzaamheden voor de Opdrachtgever te verrichten. 18.4 Bij overtreding van dit beding is Babit Rioolrenovatie gerechtigd om het werk onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. 18.5 De op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen in dat geval onmiddellijk te worden voldaan en het reeds gefactureerd zal in dat geval onmiddellijk opeisbaar worden. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval een boete verschuldigd van 7,5% van de totale aanneemsom. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar. 18.6 De verschuldigdheid van de boete laat onverlet de aanspraak van Babit Rioolrenovatie op vergoeding van de overigens door de overtreding van dit beding aan de zijde van Babit Rioolrenovatie direct of indirect ontstane schade.


Artikel 19 Vertegenwoordiging.

19.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Babit Rioolrenovatie aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever. 19.2 Indien Babit Rioolrenovatie een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens Babit Rioolrenovatie aansprakelijk. 19.3 Indien Babit Rioolrenovatie een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.